LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOEKHOME – WEIGHTLESS LIVING SALES B.V. 

Artikel 1 – Definities  

1.1 Onder Verkoopovereenkomst wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de schriftelijke verkoopovereenkomst, ingevolge welke  deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.  

1.2. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan degene die ingevolge de Verkoopovereenkomst de koper en  opdrachtgever is. 

1.3. Onder Weightless Living wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan Weightless Living Sales B.V., verkoper volgens de  Verkoopovereenkomst 

1.4. Onder Woning wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de in Verkoopovereenkomst genoemde Woning behorende tot het  Weightless Living-concept, waarvan de bouw (en afhankelijk van wat in de Verkoopovereenkomst is overeengekomen) en plaatsing en assemblage op locatie door de Afnemer aan Weightless Living is opgedragen.  

1.5. Onder het Perceel wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan het perceel grond waarop de Woning zal worden geplaatst. Artikel 2 – Algemene bepalingen 

2.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met elke offerte die door Weightless Living  worden uitgebracht aan een (potentiële) Afnemer en elke Verkoopovereenkomst die Weightless Living met een Afnemer sluit.  

2.2. Algemene (inkoop-)voorwaarden die door Afnemer worden gehanteerd worden door Weightless Living uitdrukkelijk van de hand gewezen,  tenzij hiermee uitdrukkelijk op voorhand schriftelijk door Weightless Living is ingestemd. 

2.3. Alle offertes die door Weightless Living worden uitgebracht zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen, tenzij in de  Verkoopovereenkomst uitdrukkelijk een gestanddoeningstermijn is genoemd. 

2.4. Een overeenkomst tussen Weightless Living en Afnemer komt enkel tot stand door (en na) schriftelijke ondertekening van de  Verkoopovereenkomst door beide partijen. Door ondertekening van de Verkoopovereenkomst bevestigen partijen ook het bezit en toepasselijkheid  van de in de Verkoopovereenkomst genoemde bijlagen. 

2.5. Voor zover tussen deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Verkoopovereenkomst onderlinge tegenstrijdigheden bestaan prevaleert het  bepaalde in de overeenkomst. Het bepaalde in de Verkoopovereenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleert boven eventuele  andere bijlagen bij de Verkoopovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Verkoopovereenkomst. 

2.6. Wijzigingen op de Verkoopovereenkomst, deze Algemene Verkoopvoorwaarden of bijlagen bij de Verkoopovereenkomst zullen tussen slechts  tussen partijen gelden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.7. Weightless Living heeft het recht de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. 

2.8. Afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst en/of rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te bezwaren of geheel of  gedeeltelijk over te dragen aan derden. Een dergelijke bezwaring of overdracht is goederenrechtelijk uitgesloten en heeft dus geen werking. 

Artikel 3 – Scope Woningen en contractuele verplichtingen 

3.1. Enkel de Verkoopovereenkomst, deze Algemene Verkoopvoorwaarden en bijlagen die uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de  Verkoopovereenkomst bepalen de verplichtingen tussen partijen. Alles wat niet expliciet in deze stukken is vermeld behoort niet tot de  verplichtingen van Weightless Living. 

3.2. Aan andere stukken die door Weightless Living zijn verstrekt of door Weightless Living voor publiek beschikbaar zijn gemaakt, zoals brochures,  reclame-uitingen, website, etc. kunnen door Afnemer geen rechten worden ontleend, tenzij deze – als bijlage – expliciet onderdeel zijn van de  Verkoopovereenkomst. 

3.3. Stukken die Afnemer aan Weightless Living heeft toegestuurd, mailwisselingen e.d., zijn eveneens geen onderdeel van de  Verkoopovereenkomst en behoren niet tot de verplichtingen van Weightless Living, tenzij uitdrukkelijk als zodanig bepaald in de  Verkoopovereenkomst. Het is uitdrukkelijk aan Afnemer zelf te controleren of hetgeen in de Verkoopovereenkomst (en de bijlagen) is bepaald  overeenstemt met de eigen verwachtingen. 

Artikel 4 – Verplichtingen van de Afnemer 

4.1. Afnemer garandeert dat hij Weightless Living voor het sluiten van de Verkoopovereenkomst heeft voorzien in alle voor de levering van de  Woning relevante informatie, die voor het bepalen van de Verkoopprijs en de uitvoering relevant is, zoals – maar niet uitsluitend – de specifieke  wensen van Afnemer met betrekking tot de Woning en de toestand van het Perceel (voor zover plaatsing op locatie is afgesproken), waaronder  begrepen de aanwezigheid/plaats van kabels en leidingen en alle mogelijke beperkingen. 

4.2. Afnemer garandeert dat hij tijdig beschikt over de voor de aflevering en (voor zover van toepassing) de plaatsing en het assembleren benodigde vergunningen en goedkeuringen, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Afnemer is ook verantwoordelijk het voldoen voor de eisen  van overheidswege, nutsbedrijven en eventuele derden, welke gesteld worden aan de Woning als gevolg van de plaatsing en installatie. Weightless Living is niet verplicht dergelijke eisen te controleren. 

4.3 Afnemer zal Weightless Living in de gelegenheid stellen om de Woning op het door Weightless Living gewenste moment of periode  (aaneensluitend) te leveren en/of assembleren op de afgesproken locatie. Voor zover Afnemer die gelegenheid niet op eerste verzoek onverkort en  zonder enige belemmering biedt, is Afnemer in verzuim. In dat geval zal het moment van leveren en/of assembleren worden herpland en zijn de  kosten voor het uitstel voor rekening van de Afnemer, zoals de extra interne kosten, kosten afzeggen personeel en transport, opslagkosten, etc.  Indien dan op- en aflevering nog steeds niet mogelijk is wordt bovendien de gehele prijs ineens opeisbaar. 

4.4. Afnemer draagt de verantwoordelijk voor de bodem/ondergrond waarop de Woning wordt geplaatst. Weightless Living is niet verantwoordelijk  voor schade, gebreken of andere vorderingen van Afnemer en/of derden die verband houden met de bodem/ondergrond.

4.5 Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de  invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 

Artikel 5 – Prijs, betalingstermijn en zekerheid 

5.1. De door Weightless Living in haar offertes en Verkoopovereenkomsten genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro en exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders bepaald in de offerte of Verkoopovereenkomst. 

5.2. De prijzen steeds gebaseerd op prijzen, kosten en regelgeving, zoals die gelden op het moment van het uitbrengen van de offerte dan wel het  sluiten van de Verkoopovereenkomst. Weightless Living behoudt zich het recht voor tussentijdse prijsstijgingen aan Afnemer door te bereken. 

5.3. Tenzij in de overeenkomst anders bepaald dient 50% van de overeengekomen prijs te worden betaald bij opdracht en de tweede 50% voor af of oplevering. De betalingstermijn van facturen bedraagt 7 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen, met dien verstande dat  de tweede termijn – ongeacht de betalingstermijn – voor af- of oplevering dient te zijn bijgeschreven op de rekening van Weightless Living. 

5.4. Weightless Living heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een voor haar conveniërende zekerheidstelling te  verlangen van Afnemer. Afnemer dient op eerste verzoek hieraan gehoor te geven. Indien Afnemer hier geen gehoor aan geeft, dan heeft  Weightless Living zich het recht haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding om de in dit lid  genoemde reden is Afnemer aansprakelijk is voor de volledige vervangende en aanvullende schade aan de zijde van Weightless Living. 

5.5. Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van haar recht tot opschorting of verrekening van facturen van Weightless Living, waaronder – maar niet  uitsluitend – in het geval van gepretendeerde tegenvorderingen. 

5.6. Indien Afnemer de betalingstermijn van enige factuur heeft overschreden is Afnemer de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119A BW  verschuldigd rente vanaf de vervaldag van de factuur, tot aan de dag der algehele voldoening van de factuur. 

Artikel 6 – Levertijd 

6.1. De door Weightless Living met Afnemer in de Verkoopovereenkomst afgesproken datum of periode van af- of oplevering geldt te allen tijde als  een planningsdatum en nimmer als fatale termijn. 

6.2. Overschrijding van de af- of opleverdatum geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding. Afnemer is ook niet gerechtigd tot opschorting van  betaling of beëindiging van de overeenkomst in verband met vertraging van de af- of oplevering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de  zijde van Weightless Living. 

6.3. Indien de afgesproken datum of periode van af- of oplevering voor rekening van Weightless Living komende omstandigheden met méér dan 3  maanden is vertraagd is Afnemer – na verloop van die termijn – gerechtigd aan Weightless Living een termijn te stellen van nog eens 3 maanden  voor af- of oplevering. Indien ook aan die termijn niet wordt voldaan door Weightless Living is Afnemer gerechtigd de Verkoopovereenkomst te  beëindigen, waarbij partijen over en weer geen schade of kosten zullen zijn verschuldigd. 

6.4. In geval van vertraging als gevolg van omstandigheden die aan Afnemer zijn toe te rekenen geldt het bepaalde in artikel 4.3. hiervoor. Artikel 7 – Aflevering/Oplevering 

Bepalingen in geval van ‘aflevering af-fabriek’ 

7.1. De Woning wordt ter plaatse van de fabriek van Weightless Living, of een nadere door Weightless Living te bepalen locatie, feitelijk afgeleverd  aan Afnemer op diens vervoermiddel, waarbij Afnemer de Woning verplicht ter plaatse dient te keuren.  

7.2. De eigendom en het risico ter zake de Woning gaat pas over na volledige betaling en na ondertekening van het schriftelijke proces-verbaal van  aflevering als bedoeld in artikel 8. Bij gebreke van een schriftelijk proces-verbaal wordt het risico geacht te zijn overgegaan door de feitelijke  overdracht.  

Bepalingen in geval van ‘aflevering op locatie’ 

7.3. Het verticaal transport van vrachtwagen naar de in de Verkoopovereenkomst overeengekomen locatie van aflevering wordt uitgevoerd door  Weightless Living (“franco-werk”), waarbij Afnemer de Woning verplicht ter plaatse dient te keuren.  

7.4. De eigendom en het risico ter zake de Woning gaat pas over na volledige betaling en na ondertekening van het schriftelijke proces-verbaal van  aflevering als bedoeld in artikel 8. Bij gebreke van een schriftelijk proces-verbaal wordt het risico geacht te zijn overgegaan door de feitelijke  overdracht en de woning geacht te zijn afgeleverd, waarbij Afnemer zich na aflevering niet meer kan beroepen op herstel van bij aflevering  zichtbare gebreken. 

7.5. Indien het transport in de overeenkomst is inbegrepen, maar de Woning op een ander adres afgeleverd dient te worden dan het in  Verkoopovereenkomst genoemde afleveradres, dan mag Weightless Living eventuele daarmee gepaard gaande aanvullende kosten in rekening  brengen zonder voorafgaande waarschuwing.  

7.6. Het positioneren van een Woning (die verder niet hoeft te worden geassembleerd op locatie) op het Perceel is slechts onderdeel van de  overeenkomst indien dit uitdrukkelijk is bepaald in de Verkoopovereenkomst. In dat geval is het aan Afnemer om het perceel dusdanig te  prepareren dat de Woning zonder enige nadere handeling gepositioneerd kan worden, waarbij het enkel aan Weightless Living is om de Woning op  de juiste plek te lossen en deze waterpas te positioneren. Het voorbereiden van de ondergrond (zoals het aanbrengen van een puin- of zandpakket,  bielzen en/of fundering) is de verantwoordelijkheid van Afnemer voor diens rekening en risico. Het naar binnen brengen van NUTS-leidingen is  eveneens voor rekening van Afnemer. 

Bepalingen in geval van assembleren op locatie 

7.6 Het plaatsen en assembleren van De Woning door Weightless Living is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk zijn  overeengekomen.  

7.7. Afnemer dient er voor zijn rekening en risico zorg te dragen dat het Perceel goed bereikbaar en berijdbaar is. Het Perceel dient door Afnemer  te worden geprepareerd vóór plaatsing van de Woning, daaronder begrepen het zorgen voor voldoende draagkracht van de bodem (en daarbij 

behorend onderzoek) en het aanbrengen van de fundering. Weightless Living voert enkel de werkzaamheden uit zoals letterlijk beschreven in de  Verkoopovereenkomst.  

7.8. Afnemer zorgt ervoor dat Weightless Living kosteloos gebruik kan maken van stroom en water, schaft – en sanitaire gelegenheden. Afnemer  zorgt ervoor dat het bouwterrein volledig en degelijk afsluitbaar is. Het naar binnen brengen van Nutsvoorzieningen valt buiten de verplichtingen  van Weightless Living. Afvoerkosten (materiaal, grond, etc.) zijn voor rekening van Afnemer. 

7.9 In het geval Afnemer niet heeft voldaan aan de onder artikel 4 en dit artikel (7) genoemde verplichtingen en daardoor bij Weightless Living  meerkosten ontstaan in het plaatsen en assembleren van de Woning zijn die meerkosten 1-op-1 voor rekening van Afnemer zonder dat Weightless  Living vooraf voor die kosten dient te waarschuwen.  

7.10. Nadat Weightless Living het plaatsen en assembleren heeft afgerond zal zij Afnemer melden dat de Woning gereed is voor keuring.  

7.11. De eigendom en het risico ter zake de Woning gaat pas over na volledige betaling en na ondertekening van het schriftelijke proces-verbaal  van aflevering als bedoeld in artikel 8. Bij gebreke van een schriftelijk proces-verbaal wordt het risico geacht te zijn overgegaan door de feitelijke  overdracht.  

  1. Proces-verbaal van af- of oplevering en opleverdossier 

8.1. Afnemer zal de Woning bij af- of oplevering (zie artikel 7) keuren op eventuele gebreken of onvolkomenheden – en voor zover die er zijn – zullen deze schriftelijk wordt vastgelegd in een schriftelijk proces-verbaal van aflevering. Door ondertekening van het proces-verbaal door beide  partijen geldt de Woning als af/opgeleverd. Enkel eventuele gebreken of onvolkomenheden die worden genoteerd in schriftelijk proces-verbaal van  aflevering zal Weightless Living herstellen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 hierna. Eventuele gebreken die zichtbaar waren ten  tijde van de af- of oplevering, maar niet zijn genoteerd in het proces-verbaal, worden geacht te zijn geaccepteerd door Afnemer. 

8.2. Indien de Woning door Afnemer zonder expliciete toestemming van Weightless Living in gebruik wordt genomen door Afnemer gaat – met  inachtneming van o.a. het bepaalde in artikel 9 over eigendom die bij Weightless Living blijft – het risico over op Afnemer en gelden de gevolgen  als beschreven in artikel 10 lid 2 t/m 10 lid 5. 

8.3. Bij de af- of oplevering of binnen één week na de af- of oplevering zal Weightless Living het opleverdossier verstrekken. Het opleverdossier zal  bestaan uit de stukken die zijn beschreven in de Verkoopovereenkomst en niet meer of minder. Op meer of andere stukken heeft Afnemer geen  recht, tenzij uitdrukkelijk nader schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 9 – Overgang eigendom, overgang risico 

9.1 Ongeacht hetgeen verder contractueel is overeengekomen geldt dat de Woning slechts in eigendom over kan gaan op Afnemer, nadat deze  volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen, daaronder uitdrukkelijk begrepen betaling van de gehele koopsom.  

9.2 Zolang de koopprijs niet volledig is betaald heeft Weightless Living het recht de afgifte van de sleutel van de Woning op te schorten.  

9.3. Afnemer heeft – zolang er niet volledig is betaald – niet het recht de Woning te bewonen, over te dragen, te bezwaren, (onder) te verhuren,  aan te passen, aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken (de bodem daaronder begrepen) of op welke andere wijze ook inbreuk te  maken op de rechten van Weightless Living. Afnemer draagt wel alle risico’s en heeft voorts de verplichtingen zoals beschreven in lid 4 hierna.  

9.4. Vanaf het moment van de Oplevering liggen alle risico’s ten aanzien van de Woning bij Afnemer. Afnemer is verplicht de Woning op zijn kosten  te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en enige andere schade. Deze polis dient ook dekking te bieden voor eigendommen van derden.  

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid 

10.1. Weightless Living biedt – in aanvulling op de regels over aansprakelijkheid na oplevering (zie 10.2. en verder hierna) – slechts garantie op  het werk voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de Verkoopovereenkomst volgens de termijn en voorwaarden beschreven in  model-garantieverklaring die in dat geval bij de Verkoopovereenkomst zal zijn gevoegd. 

10.2. Na de dag waarop de Woning als af- of opgeleverd geldt conform het bepaalde in artikel 8, is Weightless Living niet meer aansprakelijk voor  tekortkomingen aan de Woning.  

10.3. Het in het tweede lid bepaalde leidt uitzondering indien sprake is van een gebrek:  

  1. dat binnen drie maanden na de op- of aflevering aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij af- op aflevering door de Afnemer onderkend had kunnen worden en waarvan de Afnemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Weightless Living kan worden toegerekend;  
  2. dat na afloop van de onder a bedoelde termijn van drie maanden aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij af- of oplevering door de Afnemer onderkend had kunnen worden en waarvan de Afnemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Weightless Living kan worden toegerekend.  

10.4. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 3 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren  na het verstrijken van de lid 3 sub a bedoelde termijn van drie maanden.  

10.5. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 3 sub b bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren  na het verstrijken van de in lid 3 b bedoelde termijn van 3 maanden. Ingeval het in het in lid 3 sub b bedoelde gebrek echter als een ernstig  gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van tien jaren na het verstrijken van  de in lid 3 b bedoelde termijn van 3 maanden. Een gebrek is slechts dan als een ernstig gebrek aan te merken indien de Woning geheel of  gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten, dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het  blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare  voorzieningen. 

10.6. Reclames van Afnemer ten aanzien van gestelde gebreken aan de Woning, onvoldoende reparaties van gebreken of welke klachten aan het  adres van Weightless Living dan ook dienen binnen 5 werkdagen na het moment van ontdekking van het gebrek/de klacht schriftelijk aan  Weightless Living gemeld te worden, op straffe van verval van alle rechten. 

10.7. Geconstateerde gebreken geven Afnemer niet het recht enige verplichting jegens Weightless Living op te schorten of te verrekenen, dan wel  de overeenkomst te beëindigen.

10.8. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor de Weightless Living aansprakelijk is niet  in redelijke verhouding staan tot het belang van Afnemer bij herstel, mag Weightless Living in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een  redelijke schadevergoeding aan Afnemer. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid voor schade en verzekering 

11.1. Weightless Living is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van  orders, winstderving, bewerkingskosten, rentederving en andere indirecte schade, tenzij er van de kant van Weightless Living sprake is van opzet  of bewuste roekeloosheid. 

11.2. De aansprakelijkheid van Weightless Living op grond van de Verkoopovereenkomst (en de daarin van toepassing verklaarde bijlagen,  waaronder deze Algemene Verkoopvoorwaarden) als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden,  gaat nimmer verder dan vergoeding van 50% van de factuurwaarde, dan wel herlevering van de Woning of specifieke onderdelen van de Woning,  zulks ter keuze van Weightless Living. 

11.3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Weightless Living overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan wordt nimmer een hogere  schadevergoeding uitgekeerd, dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Weightless Living wordt uitgekeerd. In geval van  uitkering door de verzekeraar kan daarnaast derhalve geen enkele kosten of schade meer worden geclaimd bij Weightless Living. 

11.4. Indien Weightless Living door derden wordt aangesproken ter zake van schade die samenhang met de (uitvoering van de)  Verkoopovereenkomst vrijwaart Afnemer Weightless Living voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste  roekeloosheid van Weightless Living. 

11.5. Voor zover het assembleren van de Woning op het Perceel tot de werkzaamheden behoren is het aan Afnemer om het Perceel en alle daarop  (in aanbouw zijnde) opstallen (waaronder de Woning) en alle aanwezigen materialen en materieel volledig te verzekeren tegen brand en diefstal.  Het eigen risico in geval van brand of diefstal komt voor rekening van afnemer. Voor zover Weightless Living geen opdracht heeft van de  eindgebruiker (uiteindelijke eigenaar), maar bijvoorbeeld via een Aannemer, is het aan deze partij om een CAR-verzekering af te sluiten onder  gebruikelijke voorwaarden, waaronder de Woning is gedekt tot een minimumbedrag van 1.000.000,00 € ( zegge; 1 miljoen euro) en Weightless  Living als mede-verzekerde geldt. Het eigen risico op de CAR-verzekering  

Artikel 12 – ontbinding overeenkomst, opschorting en schade 

12.1. Onverminderd hetgeen verder bepaald is in de Verkoopovereenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden Afnemer van rechtswege  zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en schadeplichtig gerechtigd indien zij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting  uit hoofde van de Verkoopovereenkomst (en de van toepassing zijnde bijlagen, waaronder deze Verkoopvoorwaarden). Weightless Living is alsdan  gerechtigd haar verplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat het verzuim is opgeheven. Indien het verzuim niet op eerste verzoek van  Weightless Living wordt opgeven heeft Weightless Living tevens het recht de Verkoopovereenkomstgeheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft  Weightless Living recht op de volledige vervangende en aanvullende schadevergoeding. 

12.2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van  hem door een derde enig beslag wordt gelegd (tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven), dan wel  overlijdt, dan wel de zeggenschap over de overneming overdraagt of kwijtraakt, is Weightless Living gerechtigd zonder nadere aanmaning de  overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op de volledige vervangende en aanvullende schadevergoeding. 

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht 

13.1. Op alle door offertes en Verkoopovereenkomsten die Weightless Living met een Afnemer sluit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.2. Alle geschillen tussen Weightless Living en Afnemer met betrekking tot of voortvloeiende uit Verkoopovereenkomst zullen bij uitsluiting  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.